kết nạp đội viên khối 3

Các em học sinh tiêu biểu của khối 3 được xét  kết nạp vào đội